Shambling rambling gambling ambling
Angling wrangling tangling new-fan-dangiling
Dripping gripping chipping flipping
Tanting banting pranting re-flam-antiling